Aplinkos apsaugos politika

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
 
AB „Šiaulių energija“ taiko nesertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri yra artima standartizuotai.
 
Bendrovės aplinkos apsaugos politikos principai:
 
- vadovautis bendrovei taikomais aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisiniais reikalavimais;
- patikimai, efektyviai gaminti šilumos ir elektros energiją bei tiekti vartotojams šilumos energiją, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai;
- didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrovės pirminės energijos balanse;
- pagal galimybes mažinti atmosferos, dirvožemio, vandens taršą, atliekų susidarymą ir tausoti neatsinaujinančius gamtos išteklius;
- vykdant taršos prevenciją, gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
- skatinti vartotojus rinktis centralizuotą šilumos tiekimą, siekiant sumažinti individualių taršos šaltinių skaičių;
- vykdyti bendrovės darbuotojų švietimą aplinkosaugos klausimais ir kt.
 
Aplinkos apsaugos principų įgyvendinimo priemonės
 
Šiuo metu iki 80 proc. per metus bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos energijos pagaminama naudojant biokurą. Iki 2012 m., prieš biokuro įdiegimą, AB „Šiaulių energija“ CO2 emisija buvo apie 100 tūkst. t per metus, po įvykdytų taršos mažinimo priemonių CO2 išmetimai sumažėjo iki 15 tūkst. t per metus.
Jau eilę metų įmonė nuolat įgyvendina kitas pažangias investicijas, didinančias šilumos gamybos efektyvumą, tiekimo patikimumą bei mažinančias aplinkos taršą. Siekis diversifikuoti energijos šaltinius centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai, t. y. saulės energija, šilumos siurbliai, atliekinė energija, palaipsniui virsta tikrove, pernai bendrovės Kuršėnų katilinėje įrengta saulės šviesos energijos elektrinė.
Mažinant neefektyvų energijos vartojimą pastatuose, bendrovė aktyviai vykdo bei ragina intensyvinti pastatų, tame tarpe ir daugiabučių, modernizavimo, atnaujinimo procesus.
Itin didelis dėmesys skiriamas šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijai. Ją įgyvendinus, ne tik didėja šilumos tiekimo patikimumas, bet ir mažėja šilumos nuostoliai bei aplinkos tarša.
Atsižvelgiant į naujas, nuo 2023 m. įsigaliojančias, ribines į aplinką išmetamų teršalų vertes, AB „Šiaulių energija“ investuoja į dviejų didžiausių bendrovės turimų Pietinės katilinės dujomis kūrenamų katilų modernizavimą, įrengiant taršos mažinimo priemones.
Siekiant užtikrinti taupesnį energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus, bendrovė vykdo  susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo numatytas priemones. Tikslas – kad informacija apie šilumos energijos taupymą ir jo naudą aplinkai pasiektų galutinį šilumos vartotoją.
 
Bendrovės darbuotojų pareigos ir atsakomybė
 
AB „Šiaulių energija“ parengties ekstremaliai energetikos padėčiai plane ir bendrovės išmetamų teršalų kiekio į aplinką, įvykus avarijai ar sutrikus kurą deginančio įrenginio veiklai, sumažinimo nuostatose yra numatyti atsakomieji veiksniai, įvykus netikėtiems ar atsitiktiniams incidentams, o darbuotojai gerai žino, kaip elgtis avarinių situacijų atveju, turi pakankamai žinių, užtikrinančių, kad jų veikla (likviduojant padarinius) neprieštaraus įmonės aplinkos apsaugos tikslams.
 
Įmonėje paskirstytos darbuotojų pareigos ir atsakomybės, parengti pareiginiai nuostatai, mokymo programos: darbuotojai nuolat keičiasi informacija apie naujausius teisės aktus, aplinkos apsaugos reikalavimus, dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, kvalifikacijos-kompetencijos kėlimo kursuose.
Kasmet darbuotojams sudaromos priešavarinės ir priešgaisrinės mokymo programos, organizuojami mokymai, tikrinamos žinios. 1 kartą per metus yra vykdomos priešgaisrinės treniruotės, o 2 kartus per metus  - priešavarinės treniruotės. Atestacija vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus.
Įvertinta ekologinių ir techninių avarijų, kritinių situacijų tikimybė, įdiegta kompiuterizuota gamybos procesų valdymo ir kontrolės sistema, užtikrinanti efektyvų procesų valdymą, o veiklos procesai ir procedūros yra apibrėžti, dokumentuoti, periodiškai atnaujinami.
 
Poveikio aplinkai analizės
 
Įmonėje efektyviai naudojami įrenginiai, žaliavos, energija, taikomos mažiau taršios medžiagos, vykdomas AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės mazuto ūkio, vandenvietės ir taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų  monitoringas, analizuojamas aplinkos apsaugos veiksmingumas.
Nuolat vykdoma kuro, kitų žaliavų, emisijų į atmosferą, vandens, chemikalų, atliekų, sunaudojamos ir pagaminamos elektros ir šilumos energijos apskaita bei įvairiapusė analizė, analizuojamos poveikio aplinkai kitimo tendencijos, o atsižvelgiant į tai kuriami ilgalaikiai ir kasmetiniai investicijų ir aplinkosauginių priemonių planai bei ieškoma papildomų priemonių ir vidinių rezervų aplinkosaugos veiksmingumui didinti (atliekama vadovybinė analizė).
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-03