Paskirstymo metodo taikymas

                          Suvartotos šilumos kiekio paskirstymo metodo taikymas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:

1. Kai šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo – vartojimo riba pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti  suvartotą šilumos  kiekį, taikomas Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1. Šį teisės aktą rasite čia.

Jeigu dalis butų ir (ar) patalpų atjungtos ar niekuomet nebuvo prijungtos prie bendrosios pastato  šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 kartu su Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodu Nr. 5.

2.  Kai šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar)  ties tiekimo – vartojimo  riba pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto  įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartotas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms nustatomas iš įvadinio šilumos apskaitos  prietaiso išmatuoto šilumos  kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą, taikomas Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai,  paskirstymo metodas Nr. 2 . Šį teisės aktą rasite čia.

3. Kai šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo – vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta  kolektorinė šildymo  sistema  su buto  įvade  įrengtais  šilumos  apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio  apskaitos  prietaisais,  taikomas Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis  paskirstymo metodas Nr. 3. Šį teisės aktą rasite čia.

4. Kai šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo – vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, butų ir (ar) kitų patalpų šildymui patiektas šilumos kiekis nematuojamas butuose  ir (ar) kitose patalpose įrengtais šilumos apskaitos prietaisais ir (ar) šilumos dalikliais, taikomas Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 . Šį teisės aktą rasite čia.

Jeigu dalis butų ir (ar) patalpų atjungtos ar niekuomet nebuvo prijungtos prie bendrosios pastato šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, taikomas šilumos paskirstymo  metodas  Nr. 4 kartu su Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

5. Kai pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekada nebuvusių prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos,  turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą ar kai buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tai šilumos kiekis pastatui šildyti (nustatytas pagal pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengto šilumos apskaitos šildymui prietaiso rodmenis arba apskaičiuotas pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus) yra paskirstomas pagal Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 . Šį teisės aktą rasite čia.

6. Kai šilumos pirkimo - pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo - vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Komisijos rekomenduotą ar buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai  įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą, o butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti  (ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, šildymo prietaisų) vieno tipo šilumos dalikliai , vadovaujantis Lietuvos standartu, šilumos paskirstymui taikomas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr.  6. Šis metodas gali būti taikomas kartu su Komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais. Šį teisės aktą rasite čia.

7. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos  ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo – vartojimo riba įrengti šilumai paskirstyti naudojami apskaitos prietaisai neatitinka nė vieno Komisijos rekomenduojamo taikyti šilumos paskirstymo metodo reikalavimų, taikomas su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas, atitinkantis pastato charakteristikas bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei stemos tipą bei šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo – vartojimo riba įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus.

Šilumos paskirstymo daugiabučiame gyvenamajame name metodas turi atitikti Komisijos patvirtintų Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles. Šį teisės aktą rasite čia.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-31