Šilumos įrenginių pertvarkymas


Šilumos įrenginių pertvarkymas

Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų nustatyta tvarka.

Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Prisijungimo sąlygų projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai.

Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas.

Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų  pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui privalo būti pateikti:

1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės aktuose;

4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų  pertvarkymo brėžiniai.

Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

Baigęs šilumos įrenginių rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.

Baigęs šilumos įrenginių remonto darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.

Pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami pertvarkytais nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva

Pastato ar jo dalies patalpų šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vykdomas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo, kurio kopija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikiama atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.

Vartotojai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki minėtų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo-pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą).

Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti kokybišką šilumos energiją kitiems šilumos vartotojams. Jeigu dėl šilumos įrenginių atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Savivaldybė, teisės aktuose nustatyta tvarka išduodama statybą leidžiančius dokumentus dėl pastato ar jo dalies šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų, atsižvelgia į inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planus ir šilumos ūkio specialųjį planą.

Atjungiant daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šilumos įrenginius:

1. atsakingas už šilumos ūkį asmuo ar prižiūrėtojas tikrina, ar dėl keičiamo daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šildymo būdo nepažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;

2. su daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkų šilumos įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) rekonstravimo darbai atliekami daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis;

3. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkai, pageidaujantys atjungti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šildymo būdą:

- atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų pakeitimo ir iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti arba kito su komisija suderinto šilumos kiekio paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodo pakeitimo išlaidas;

-privalo vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

- privalo pakeisti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo pastato bendrosioms reikmėms;

4. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal pastarojo papunkčio nuostatas nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Kol butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo momento taikomos sutarčių standartinės sąlygos. Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka.

Šilumos įrenginių prijungimas

Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ar prie kito pastato šilumos įrenginių, privalo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui dėl pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo.

Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pasirašymo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-04