Karšto vandens apskaitos prietaisai


Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra

Karšto vandens skaitiklių priežiūra

Nuo 2009-03-01 karšto vandens tiekėjas Šiaulių miesto daugiabučių namų vartotojams yra AB „Šiaulių energija“ (pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimą Nr. T-208 „Dėl karšto vandens tiekimo organizavimo“). Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sprendimu Nr. T-352 nuo spalio 1 d. nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo (0,56 Eur vartotojui per mėnesį be PVM) ir su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe (0,56 Eur vartotojui per mėnesį be PVM).

Bendrovė planine tvarka keičia visus karšto vandens skaitiklius, kuriems pasibaigęs metrologinės patikros terminas ir įrengia skaitiklius ten, kur jie dar nebuvo įrengti. Informacija dėl skaitiklių keitimo ir įrengimo teikiama Apskaitos prietaisų administravimo skyriuje telefonais +370 41 591 276, +370 69 839 426 arba atvykus į AB „Šiaulių energija“, adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, (203 kabinetas).

Vartotojui suabejojus jo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenų tikslumu, AB „Šiaulių energija“  skaitiklį pakeis kitu ir atliks nuimto skaitiklio metrologinę patikrą. Esant neigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojo bute sunaudoti ir jo deklaruoti karšto vandens kiekiai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į skaitiklio gedimo terminus, o esant teigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojas privalės apmokėti tiekėjui skaitiklio metrologinės patikros, montavimo darbų, plombavimo išlaidas.

 

Informacija apie karšto vandens skaitiklių butuose plombavimą ir gedimus

Buto savininkui, dėl kokių nors priežasčių (pvz. buto karšto vandens vamzdynų remontas) pageidaujant bute įrengtą (-us) karšto vandens skaitiklį(-ius) nuplombuoti, o paskui  užplombuoti, reikia kreiptis ne vėliau kaip 2 darbo dienas prieš numatomus atlikti darbus į AB „Šiaulių energija“ (Pramonės g. 10), 203 kab. arba telefonais +370 41 591 276, +370 69 839 426.

Plombas nuo karšto vandens skaitiklių ir filtrų gali nuimti tik AB „Šiaulių energija“ arba UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai!  

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ 2009-11-16 yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį Nr. 2009-80 dėl šalto ir karšto vandens skaitiklių keitimo, rodmenų kontrolės, fiksavimo ir užfiksuotų duomenų apsikeitimo.

Daugiabučiuose namuose įrengtų šalto ir karšto vandens skaitiklių rodmenų kontrolę ir aptarnavimą vykdo:

nuo mėnesio 5 iki 20 d. imtinai – UAB „Šiaulių vandenys“

nuo mėnesio 21 iki 4 d. imtinai – AB „Šiaulių energija“

 

Dėl plombų nuėmimo ir uždėjimo į AB „Šiaulių energija“ ( Pramonės g. 10) kreiptis:

darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (penktadieniais iki 14.00 val.), pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.00 val.

Apskaitos prietaisų administravimo skyrius grupė  tel. +370 41 591 276, +370 69 839 426.

Įvykus avarijai  karšto vandens sistemoje bute po darbo valandų ar poilsio dienomis, kai reikia nuimti plombą nuo karšto vandens skaitiklio(-ių) ar filtrų, prašome kreiptis:

Dispečerinio valdymo ir šilumos tinklų tarnyba tel. +370 41 591 214, +370 41 540 008, +370 68 672 413.

Dėl plombų nuėmimo ir uždėjimo į UAB „Šiaulių vandenys“  kreiptis:

Daugiabučių namų gyventojų aptarnavimo tarnyba tel.  +370 41 592 262.

Vartotojai, pastebėję skaitiklio gedimą, pažeistas tiekėjo ar gamyklos gamintojos plombas, turi nedelsiant pranešti  tiekėjui aukščiau nurodytais telefonais.

Skaitiklio gedimai ar jo eksploatavimo sąlygų pažeidimai:

 • mechaninis skaitiklio korpuso pažeidimas,
 • suskilęs skaitiklio stiklas (gaubtas),
 • pastebėtas rasojimas skaitiklio viduje (kai nebesimato skaičiai),
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas leidžiant vandenį silpna srove,
 • stringa skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • pažeistas skaitiklio skaičiavimo mechanizmo (korpuso) apsauginis žiedas,
 • skaitiklis nenuplombuotas, bet demontuotas su vamzdžių atkarpomis,
 • pažeista skaitiklio gamyklos gamintojos plomba,
 • pažeista karšto vandens tiekėjo plomba ar plombavimo viela.
Griežtai draudžiama savavališkai nuplėšti karšto vandens skaitiklio plombas.

AB ”Šiaulių energija” darbuotojai nustatytais terminais tikrina visų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis ir eksploatavimo sąlygas. Jei tikrinimo metu nustatomas vienas iš aukščiau nurodytų ar kitoks karšto vandens skaitiklio gedimas arba plombų pažeidimas, atliekamas sunaudoto ir vartotojo deklaruoto karšto vandens kiekio perskaičiavimas vadovaujantis „Karšto vandens kiekių, pažeidus skaitiklių eksploatavimo sąlygas ar (ir) plombas daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, nustatymo skaičiavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2011 m. sausio 24 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr . IS(4.8)-03 ir „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ patvirtintomis 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297.

Jei bute (patalpose) prieš karšto vandens skaitiklį įrengtas filtras, tuomet jis turi būti užplombuotas tiekėjo plomba. Neužplombuotas filtras sudaro galimybę vandenį išleisti prieš apskaitos mazgą. Nesant galimybės filtrą užplombuoti, jį galima įrengti už karšto vandens skaitiklio.  Jei nurodytiems darbams atlikti reikalinga nuimti karšto vandens skaitiklio plombą arba paruošus filtrą užplombuoti, reikia iškviesti AB “Šiaulių energija” Abonentų aptarnavimo tarnybos karšto vandens skaitiklių aptarnavimo grupės  darbuotoją telefonais  +370 41 591 276, +370 69 839 426.

Už bute įrengtų karšto vandens ventilių įrengimą, sandarumą atsakingi patys butų savininkai.

Karšto vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose (patalpose), rodmenų deklaravimas

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. karšto vandens vartotojui nepranešus bute įrengto karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenų iki paskutinės atsiskaitomojo laikotarpio dienos, per tą laikotarpį suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal patvirtintas karšto vandens suvartojimo normas – 1,5 m3 pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 m3 antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 m3 trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį (2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Nr. IX-1675).

Apskaičiuojant bute suvartotą karšto vandens kiekį, žmonių skaičius nustatomas pagal Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, pagal Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį ar pagal karšto vandens vartotojų pranešimus apie faktiškai gyvenančių skaičių. AB „Šiaulių energija” turimi duomenys apie buto gyventojų skaičių spausdinami mokėjimo sąskaitoje.

Vartotojui, vėliau nei iki paskutinės atsiskaitomojo laikotarpio dienos pranešus buto karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal apskaitos prietaiso rodmenis, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po atsiskaitymo laikotarpio, mėnesį.

Raštu užpildžius prašymą apie planuojamą ilgesnį nei 3 mėnesių karšto vandens nevartojimą (dėl išvykimo ar kitų priežasčių), prašymą rasite čia, ir pateikus jį:

 • AB „Šiaulių energija“ Mokėjimų valdymo skyriui adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, arba elektroniniu paštu siluma@senergija.lt;
 • Kuršėnų šilumos tinklų tarnybai adresu V. Dambrausko g. 15, Kuršėnuose, arba elektroniniu paštu kursenai@senergija.lt;

normatyvinis karšto vandens kiekis nėra skaičiuojamas.

Vartotojai, pasirinkę E. sąskaitos  su automatinio apmokėjimo galimybe paslaugą, iki paskutinės atsiskaitomojo laikotarpio dienos turi pranešti bute įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis žemiau nurodytais telefonais, elektroniniu paštu arba interneto svetainėje http://mano.senergija.lt.

Karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis vartotojai gali pranešti jiems patogiausiu būdu:

1. Mokėjimo pranešimo (sąskaitos) „šaknelės“ lentelėje,  įrašant einamojo mėnesio karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis;

2. Bendrovės telefonais:

 • Šiauliuose +370 41 591 262, +370 41 591 221, +370 41 591 261;
 • Kuršėnuose +370 41 582 156.

 

3. Elektroniniu paštu: skaitikliai@senergija.lt (laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą);

4. Interneto svetainėje http://mano.senergija.lt, tapus jos vartotoju. Daugiau informacijos, kaip tapti svetainės vartotoju rasite čia.

Reguliarius, kiekvieną mėnesį, suvartoto karšto vandens kiekio deklaravimas ne tik padeda išvengti mokėjimo už normatyvinį karšto vandens kiekį, bet ir leidžia tiksliau apskaičiuoti mokėjimus už daugiabučiame gyvenamajame name suvartotą šilumos energiją.
Priežiūros tarifai, kaina, struktūra

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sprendimu Nr. T-352 nuo spalio 1 d. nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo (0,56 Eur vartotojui per mėnesį be PVM) ir su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe (0,56 Eur vartotojui per mėnesį be PVM).Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28