Paslaugų teikimo sąlygos

Paslauga teikiama Vartotojui pasirašius su Prižiūrėtoju AB „Šiaulių energija” Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, o joje neaptartais klausimais – Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, t. y. Šilumos ūkio įstatymu, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) paslaugos (toliau – Priežiūra) vykdomos Sutartyje numatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo – vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

Priežiūros metu atliekami darbai nurodyti Sutarties priede Priežiūros darbų sąraše, pateiktame Sutarties priede.

Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros kainas nustato Prižiūrėtojas, įvertindamas Pastato amžių, bendrąjį plotą, šildymo ir karšto vandens sistemų tipus, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų.

Vartotojas įsipareigoja apmokėti Prižiūrėtojo pateiktą mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio po atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-27