Teisinė informacija


Teisės aktai, reglamentuojantys AB „Šiaulių energija“ kaip šilumos ūkio subjekto veiklą
Europos sąjungos teisės aktai
Lietuvos Respublikos įstatymai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

20. Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų Vilniaus g. 202, Klevų g. 13, Žemaitės g. 41, Valančiaus g. 2 ir Vytauto g. 154 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 15V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3-34, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

21. Šiaulių m. Ežero g. 31A pastato vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 20V suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. O3-12;

Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka

AB „Šiaulių energija“ prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

AB „Šiaulių energija“, siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą, informuoja vartotojus, kur kreiptis dėl jų galimai pažeistų teisių gynimo.

Vartotojų ir energetikos įmonių ginčų sprendimas ne teismo tvarka

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ir interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Jei energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, tai yra į įstaigą, kuri pagal kompetenciją sprendžia atitinkamą ginčą. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vartotojų ir energetikos įmonių ginčus ne teismo tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (buveinės adresas Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, Šiaulių teritorinio skyriaus adresas Tilžės g. 66C, 78157 Šiauliai, internetinė svetainė www.vert.lt ) dėl:

 • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo;
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
 • energijos taupymo paslaugų teikimo;
 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
 • prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
 • energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
 • kitų vartotojų ir energetikos įmonių ginčų energetikos srityje.

Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai ne teismo tvarka nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčai ne teismo tvarka nagrinėjami pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles.   

Vartotojų skundų, susijusių su energijos tiekimu,  nagrinėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta, kad vartotojų skundus pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją nagrinėja:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, internetinė svetainė www.vvtat.lt ) dėl:

 • buitinių vartotojų energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
 • energijos tiekėjų nesąžiningos veiklos.

Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (buveinės adresas Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, Šiaulių teritorinio skyriaus adresas Tilžės g. 66C, 78157 Šiauliai, internetinė svetainė www.vert.lt ) dėl:

 • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų;
 • prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;
 • energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo;
 • teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo;
 • kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, internetinė svetainė www.siauliai.lt )

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (buveinės adresas Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, internetinė svetainė www.siauliuraj.lt ) dėl:

 • šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo;
 • daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo;
 • karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-29