Šilumos paskirstymas vartotojams

   Pagrindiniai suvartoto šilumos kiekio paskirstymo principai
  • Suvartoto šilumos kiekio paskirstymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.
  • Pastate per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis  yra išmatuojamas šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu pastato įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis atskiriems vartotojams yra paskirstomas tik pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (iki reorganizacijos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus.
  • Taikant skirtingus šilumos paskirstymo metodus, pastate paskirstomas tas pats per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis, tačiau skirtingu būdu. Tinkamai pasirinktas šilumos paskirstymo metodas leidžia tiksliau nustatyti pastate esančiuose butuose ir (ar) kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį.
  • Kiekviename metode yra nurodyta suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka, kuri priklauso nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumų bei šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.
  • Šilumos vartotojai ne tik gali pasirinkti šilumos paskirstymo metodą iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų, tačiau turi teisę patys parengti savo šilumos paskirstymo metodą pagal Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles. Tokie metodai taikomi tik suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.
  • Šilumos tiekėjas, taikydamas šilumos paskirstymo metodą, vadovaujasi turimais buto ir (ar) kitų patalpų duomenimis (karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis, duomenimis apie buto ir (ar) kitų patalpų plotą, aukštį ir kt.). Duomenis, reikalingus šilumos paskirstymui, šilumos tiekėjui teikia šilumos vartotojas arba jo įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvieną mėnesį iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos šilumos tiekėjui turi būti pateikti butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų, šilumos skaitiklių ir (ar) šilumos daliklių rodmenys. Svarbūs tikslūs duomenys apie butų  ir (ar) kitų patalpų plotus: jais vadovaujamasi skirstant šilumos kiekį šildymui, šilumos kiekį bendrosioms reikmėms  bei šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu.
  • Vartotojas apie dėl rekonstrukcijos, naujų matavimų ar kitų priežasčių pasikeitusį buto naudingąjį ar kitos paskirties bendrąjį plotą  turi nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui.
  • Atkreipiame dėmesį, jog butų ir kitų patalpų plotų bei aukščių matavimai yra ne šilumos tiekėjo, o VĮ Registrų centras kompetencija.
  • Šilumos paskirstymo schemą ir principus rasite tinklalapyje www.energetikosabc.lt, tikslesnė nuoroda yra čia.

Suvartoto šilumos kiekio paskirstymo metodo pasirinkimas
Šilumos paskirstymo metodą, kuris bus taikomas visiems pastate esantiems butams ir (ar) kitoms patalpoms, pasirenka šilumos vartotojai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkų susirinkime, 50 proc. + 1 balsų dauguma) ir apie priimtą sprendimą informuoja šilumos tiekėją.
Teisės aktai nustato pareigą namo valdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras bei, išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes, siekti, kad šilumos ir karšto vandens vartojimas pastate būtų ekonomiškas ir racionalus.
Kol vartotojai pasirenka šilumos paskirstymo metodą, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka juos parenka šilumos tiekėjas.
Šilumos paskirstymo metodai yra skelbiami viešai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje adresu www.vert.lt, tikslesnę nuorodą rasite čia.
Kilus klausimams dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo, maloniai prašome kreiptis į AB „Šiaulių energija” Mokėjimų valdymo skyrių.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-01