Teisės, pareigos ir atsakomybė


Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas turi teisę:

1. Reikalauti pagal kompetenciją iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose bei šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas.

2. Laiku gauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus.

3. Pratęsti apmokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta sutartyje, buvo įteikta mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas ar sąskaita.

4. Gauti informaciją pagal kompetenciją iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

5. Kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų.

6. Kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti šilumos tiekėją ar įmonę, turinčią Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją ir įgalioti pastato administratorių, butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotą asmenį pasirašyti su prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį.

7. Reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens atlyginti vartojant šilumą ir (ar) karštą vandenį patirtą žalą dėl jų kaltės.

8. Teisės aktuose nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius tik nepažeidžiant pastato savininko arba daugiabučio gyvenamojo namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų.

9. Reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų neeilinę patikrą.

Daugiabučio gyvenamojo namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, privalo:

1. Tvarkingai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius.

2. Laiku atsiskaityti už šilumą ir (ar) karštą vandenį bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą.

3. Neleisti savo buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose šilumnešio nuotėkių, o atsiradus – juos skubiai stabdyti.

4. Pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais šilumos ir (ar) karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą.

5. Pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiuoti.

6. Užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prie pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių būtų prijungiami tik teisės aktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos. Tose sąlygose turi būti numatytas žalos atlyginimas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui dėl šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo nutraukimo, įrenginių stabdymo, paleidimo išlaidų apmokėjimas.

7. Užtikrinti bute ar kitose patalpose sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas.

8. Leisti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato savininko, prižiūrėtojo atstovams, iš anksto raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus ar įgaliojimus, apžiūrėti atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus, šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus.

9. Atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų pateikus klaidingus duomenis suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas ar kiti jo įgalioti atstovai už teisės aktuose nustatytos tvarkos pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Nustatant ir fiksuojant daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko padaryto pažeidimo faktą, dalyvauja buto ar kitų patalpų savininkas arba jo įgaliotas atstovas.

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininko arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia nuo atsakomybės.

Šilumos tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

Šilumos tiekėjas privalo:

1. Sudaryti šiose teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu pastato savininku – šilumos vartotoju arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju, jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų.

2. Vartotojo prašymu sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį.

3. Teisės aktuose nustatyta tvarka būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju, jeigu daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai nenusprendė dėl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo ir dėl to nebuvo sudaryta šios sistemos priežiūros sutartis.

4. Pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu sudaryti teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį.

5. Pastato butų ar kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų prašymu sudaryti teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

6. Šilumos pirkimo-pardavimo bei šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą.

7. Nustatytu laiku pateikti vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus.

8. Prižiūrėti ir laiku remontuoti savo šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus.

9. Derinti su savivaldybės institucija šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas vartotojams, grafikus.

10. Informuoti šilumos vartotojus apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę.

11. Pagal pastatų savininkų šilumos vartotojų paraišką leisti prijungti naujų ar rekonstruotų pastatų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems vartotojams.

12. Sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų, kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai, savininkais.

13. Užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, statinių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą.

14. Palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktuose nustatytus šilumnešio parametrus.

15. Palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus.

16. Palaikyti pastatų tiekimo–vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktuose nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui – šilumos vartotojui arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo-vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (šilumnešio temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip ± 5 procentai.

17. Nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais.

18. Prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinęs teisės aktų nuostatas, suderinti su savivaldybių institucijomis tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų grafikus ir šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio temperatūrų grafikai sudaromi vartotojų teritorijoms su vienodomis charakteristikomis leistinų parametrų nukrypimo ribose.

19. Pastato savininko pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos.

20. Įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo riboje arba šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje.

21. Priimti iš šilumos vartotojo grąžinamą kondensatą šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

22. Turėti teisės aktuose nustatytas licencijas.

23. Vartotojo prašymu teikti kitas, teisės aktais nustatytas, paslaugas.

Šilumos tiekėjas atsako už:

1. Šilumnešio parametrų nukrypimus daugiau, nei nustatyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu šilumos vartotojas patyrė tiesioginę žalą. Tokiu atveju už suvartotą šilumą šilumos vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

2. Nepatiektą šilumą, išskyrus teisės aktuose nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina tiesioginę patirtą žalą teisės aktų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

1. Stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 30 C ir daugiau žemesnė už projektinę ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai.

2. Pastato savininko – šilumos vartotojo, butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų.

3. Teisės aktuose nurodytų šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto sprendimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

Šilumos tiekėjas turi teisę:

1. Pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – šilumos vartotojui ir pastato butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę.

2. Sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik teisės aktuose nurodyta tvarka.

Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, šilumos tiekėjo kaltę gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato butų (patalpų) savininkų – buitinių šilumos vartotojų ar kitų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinkta dokumentine medžiaga, nustato kaltąją šalį ir surašo aktą. Jeigu viena iš šalių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai.

Šilumos tiekėjo darbuotojai, pažeidę teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

Karšto vandens tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
Karšto vandens tiekėjas privalo:

1. Sudaryti teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu pastato savininku – karšto vandens vartotoju arba karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju daugiabučiuose namuose jų prašymu, jeigu vartotojų karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo karšto vandens tiekimo įrenginių.

2. Karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas teisės aktuose nurodytas paslaugas.

3. Karšto vandens pirkimo-pardavimo bei karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir parametrais nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį.

4. Nustatytu laiku pateikti karšto vandens vartotojams mokėjimų už karštą vandenį dokumentus.

5. Prižiūrėti ir laiku remontuoti savo karšto vandens gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus.

6. Derinti su savivaldybės institucija karšto vandens tiekimo įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas karšto vandens tiekimas karšto vandens vartotojams, grafikus.

7. Informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo dėl įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų laiką bei trukmę.

8. Pagal pastato savininko paraišką leisti prijungti naujų ar rekonstruotų pastatų karšto vandens įrenginius prie karšto vandens tiekimo įrenginių, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems vartotojams.

9. Sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai.

10. Užtikrinti karšto vandens įrenginių, statinių, kurie yra tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą.

11. Palaikyti projekte nurodytus ir teisės aktuose nustatytus karšto vandens parametrus karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje.

12. Nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais.

13. Pastato savininko pretenziją dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos.

14. Įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo riboje arba karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje.

Karšto vandens tiekėjas atsako už:

1. Karšto vandens parametrų nukrypimus daugiau, nei nustatyta karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje, geriamojo vandens kokybę, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu pastato savininkas – karšto vandens vartotojas ar daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas patyrė tiesioginę žalą. Tokiu atveju už suvartotą karštą vandenį vartotojas atlygina karšto vandens tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

2. Nepatiektą karštą vandenį, išskyrus teisės aktuose nurodytus atvejus. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina tiesioginę patirtą žalą įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip.

Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą, apribojimą, taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

1. Stichinių nelaimių ar kitų nenugalimos jėgos aplinkybių.

2. Pastato savininko – karšto vandens vartotojo, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų.

3. Teisės aktuose nustatytų karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybės institucijos priimto sprendimo sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą.

Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

1. Pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – karšto vandens vartotojui ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams karšto vandens vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginų, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę.

2. Sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik teisės aktuose nurodyta tvarka.

3. Reikalauti, kad šalto vandens tiekėjas tiekimo riboje užtikrintų teisės aktuose ir sutartyse nustatytą geriamojo vandens kokybę.

Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra, – pagal karšto vandens tiekėjo techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą karšto vandens kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

Jeigu nėra karšto vandens parametrus registruojančių prietaisų, karšto vandens tiekėjo kaltę gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – karšto vandens vartotojo ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų ar kitų įgaliotų atstovų, šilumos ir (ar) šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinkta dokumentine medžiaga, nustato kaltąją šalį ir surašo aktą. Jeigu viena iš šalių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai.

Karšto vandens tiekėjo darbuotojai, pažeidę teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-04