Penki daugiabučio modernizavimo žingsniai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa įgyvendinama  penkiais etapais:


Inicijavimas
Daugiabučių namų atnaujinimas prasideda nuo atnaujinimo proceso inicijavimo. Tai dažniausiai daro namo valdytojas, kuris, įvertinęs namo fizinę ir energinę būklę, organizuoja daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą.
Ką svarbu žinoti šiame etape? Svarbu suprasti numatomų darbų tikslą: modernizuojant daugiabutį pirmiausia siekiama didinti jo energinį efektyvumą ir taip mažinti gyventojų išlaidas už butų šildymą. Jau įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad atnaujinus seno daugiabučio namo šildymo sistemą, pakeitus butų ir kitų patalpų langus, įstiklinus balkonus, pakeitus stogo dangą, apšiltinus pastato fasado sienas ir pritaikius kitas energetinį efektyvumą didinančias priemones, gyventojų mokėjimai už šildymą sumažėja apie 40 proc.
Planavimas

Tai etapas, kurio metu vyksta investicijų plano rengimas, viešasis jo aptarimas ir tvirtinimas, derinimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA).Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, turi būti rengiamas daugiabučio namo investicijų planas.Investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenis numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą, investicijų dydis ir jų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams, numatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Parengtas ir viešajame aptarime aptartas investicijų planas yra tvirtinamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. APVA, atsižvelgiantį kvietime teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) numatytas sąlygas, reikalauja, kad sprendimas tvirtinti investicijų planą būtų priimtas ne mažiau kaip 55 proc. būsto savininkų pritarimu.

Patvirtintas investicijų planas pateikiamas APVA suderinimui.
Suderinus investicijų planą su APVA, pasirinktas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius pasirašo valstybės paramos teikimo sutartį.

Paslaugų pirkimas ir finansavimas
Tai etapas, kurio metu yra kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito, vykdomas techninio darbo projekto pirkimas, statybos darbų pirkimas, techninės priežiūros pirkimas, kreditavimo sutarties pasirašymas.
Pasirašius valstybės paramos teikimo sutartį, kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito suteikimo. Pateikus reikiamus dokumentus finansų institucijai, yra svarstomas kredito suteikimas ir priimamas preliminarus sprendimas suteikti kreditą.
Gavus preliminarų sprendimą, galima organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pirkimą.
Parengus ir suderinus techninį darbo projektą, gavus kitus reikalingus dokumentus, galima organizuoti statybos rangos darbų pirkimą. Jį įgyvendinus yra sudaroma kreditavimo sutartis su finansine institucija.
Rengiant pirkimą, labai svarbu tinkamai pateikti projektavimo techninę užduotį (pirkimo specifikacijas: pagrindinius daugiabučio namo rodiklius, kuriais rangovas turėtų vadovautis rengdamas pasiūlymą darbų įgyvendinimui). Pirkimo specifikacija namui turi būti aprašyta kuo tiksliau, nes nuo tuo priklausys namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų kokybė.
Atnaujinimo darbai
Tai etapas, kurio metu yra vykdomas namo atnaujinimo įgyvendinimas, namo sertifikavimas, objekto pridavimas specialiai komisijai, pasirašančiai procedūrų užbaigimo aktą.
Kaip vyksta daugiabučio namo atnaujinimas?
  • Vadovaudamasis sutartimi, rangovas įgyvendina namo atnaujinimo darbus, o techninės priežiūros specialistas vykdo techninę priežiūrą.
  • Atlikus investicijų plane nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, kurį pasirašo namo renovacijos administratorius, darbus atlikęs rangovas, statybos techninę priežiūrą vykdantis specialistas ir Šiaulių miesto savivaldybės specialistas.
  • Jei patikrinimo metu nustatoma, kad įvykdytų darbų kiekis neatitinka darbų, nurodytų rangovo pateiktame įvykdytų darbų akte arba jei darbai yra atlikti su trūkumais, rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą ir pašalinti nurodytus trūkumus per namo renovacijos administratoriaus nurodytą terminą.
Užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, objektas yra perduodamas namo energinio naudingumo vertinimui. Energinio naudingumo sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė.
Atlikus vertinimą, rangovas kartu su namo renovacijos administratoriumi kreipiasi į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri sudaro specialią komisiją, pasirašančią procedūrų užbaigimo aktą.
Valstybės parama

Tai etapas, kurio metu yra kreipiamasi dėl paramos, suteikiama parama nepasiturintiems gyventojams.

Užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus, renovacijos administratorius pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - APVA) prašymą suteikti valstybės paramą ir kitus APVA nustatytus dokumentus. APVA išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl paramos suteikimo.

Viso projekto įgyvendinimo metu gali būti teikiama tokia valstybės parama:

Lengvatinis kreditas , kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama, o po 5 metų mokamos su banku sutartos palūkanos;

100 procentų parama projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, projekto įgyvendinimo administravimui ir statybos techninės priežiūros išlaidoms;

30 procentų parama investicijoms, tenkančioms Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms;

10 procentų papildoma valstybės parama (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius;

100 procentų parama projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidoms, taip pat kreditui bei palūkanoms asmenims,turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją.

Jei svarstote galimybę atnaujinti savo daugiabutį namą, visais dominančiais daugiabučio namo renovacijos klausimais maloniai prašome kreiptis į  AB „Šiaulių energija“ Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių arba skambinti tel. (8 41) 591 238.Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-24