Projektai, įgyvendinami su ES struktūrinių fondų parama


Šilumos tiekimo tinklų Aukštabalio g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

AB „Šiaulių energija”, atsižvelgdama į aukštas kuro ir kitų resursų, naudojamų šilumos energijos gamybai, kainas, bei siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose, bei didinti energijos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomo Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcijos projektą.

Projekto metu seni, susidėvėję šilumos tiekimo vamzdynai bus pakeisti naujais poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais, kurie bus klojami bekanaliniu būdu, optimizuota trajektorija, optimizuojant esamo tinklo konfigūraciją. Iš viso planuojama vietoje 10 214,7 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose paklotų dvivamzdės sistemos šilumos tiekimo tinklų, pakloti 10 011,3 m bekanalių, pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tinklų.

Bendrovė taip pat planuoja nuosavomis lėšomis panaikinti nebeeksploatuojamas ir nenaudojamas šilumos tiekimo trasas, iš viso 1 219,6 m bei modernizuoti šilumos tiekimo tinklų įvadus pastatuose, iš viso 1 998,5 m.

Projektu numatytų renovuoti trasų amžius siekia 25–47 metus. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių netenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje.

Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidėtų šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą ir sumažinus šilumos perdavimo nuostolius, sumažėtų gaminamos šilumos kiekis ir aplinkos tarša degimo produktais. Didesni santykiniai šilumos nuostoliai trasose įtakoja didesnį įmonės šilumos gamybos šaltiniuose pagaminamos ir į tinklus patiekiamos šilumos kiekį. Dalis (19,18 proc.) AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemai patiekiamos šilumos gaminama naudojant gamtines dujas, mazutą ir dyzeliną, kas sąlygoja didesnę aplinkos taršą degimo produktais.

Modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 36,31 proc., metinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės 62,89 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 8 806 prijungtiems vartotojams.

Projekte numatytus rekonstravimo darbus atliks UAB „Akmens takas“  ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, su kuriomis 2017-11-17 pasirašytos sutartys. Šilumos tiekimo tinklų Aukštabalio g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2020 m. sausio 10 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 3 856 523,94 Eur., iš jų ES Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos tiekimo tinklų Aukštabalio g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, planas 1

Šilumos tiekimo tinklų Aukštabalio g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, planas 2

Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g.–Kelmės g.–Pramonės g. –Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

AB „Šiaulių energija“, atsižvelgdama į aukštas kuro ir kitų resursų, naudojamų šilumos energijos gamybai, kainas, bei siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose, bei didinti energijos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomos Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos tiekimo sistemos tinklo dalies Kurtuvėnų g.–Kelmės g.–Pramonės g.–Liejyklos g., modernizavimo projektą.

Projekto metu numatoma vietoje 4 182,25 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 3 764,24 m bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema.

Projektas įgyvendinamas su ES parama. Įmonė taip pat planuoja nuosavomis lėšomis panaikinti nebeeksploatuojamas ir nenaudojamas šilumos tiekimo trasas, iš viso 1 110,55 m bei modernizuoti šilumos tiekimo tinklų įvadus pastatuose, iš viso 156,0 m.

Numatomas rekonstruoti požeminis šilumos tinklo vamzdynas sumontuotas 1969–1989 metais. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių netenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje.

Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidėtų šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Modernizavus projekte numatytas šilumos tiekimo trasas, šilumos perdavimo nuostoliai rekonstruojamoje tinklo dalyje sumažės 52,62 proc., dėl mažesnio kuro suvartojimo, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas 72,56 tCO2ek/metams).  Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 585 prijungtiems vartotojams.

Projekte numatytus rekonstravimo darbus atliks UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, su kuria 2017-11-17 pasirašyta sutartis. Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g.–Kelmės g.–Pramonės g.–Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2020 m. sausio 10 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 3 810 066,36 Eur, iš jų ES Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g.–Kelmės g.–Pramonės g.–Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, planas 1

Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g.–Kelmės g.–Pramonės g.–Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose,planas 2

Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g.–Dvaro g.–Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

AB „Šiaulių energija”, atsižvelgdama į aukštas kuro ir kitų resursų, naudojamų šilumos energijos gamybai, kainas, bei siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose, bei didinti energijos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomo Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcijos projektą.

Projekto metu seni, susidėvėję šilumos tiekimo vamzdynai bus pakeisti naujais poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais, kurie bus klojami bekanaliniu būdu, optimizuota trajektorija, optimizuojant esamo tinklo konfigūraciją. Iš viso planuojama vietoje 7 467,3 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose paklotų dvivamzdės sistemos šilumos tiekimo tinklų, pakloti 6 937,3 m bekanalių, pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tinklų.

Projektu numatytų renovuoti trasų amžius siekia iki 50 metų. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių netenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje.

Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidėtų šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą ir sumažinus šilumos perdavimo nuostolius, sumažėtų gaminamos šilumos kiekis ir aplinkos tarša degimo produktais. Didesni santykiniai šilumos nuostoliai trasose įtakoja didesnį įmonės šilumos gamybos šaltiniuose pagaminamos ir į tinklus patiekiamos šilumos kiekį. Dalis (19,18 proc. ) AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemai patiekiamos šilumos gaminama naudojant gamtines dujas, mazutą ir dyzeliną, kas sąlygoja didesnę aplinkos taršą degimo produktais.

Modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 49,31 proc., metinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės 82,20 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 2 538 prijungtiems vartotojams.

Projekte numatytus rekonstravimo darbus atliks UAB Akmens takas“ ir UAB „Bright energy“, su kuriomis 2017-11-17 pasirašytos sutartys. Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g.–Dvaro g.–Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2020 m. kovo 1 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 3 528 611,84 Eur, iš jų ES Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g.–Dvaro g.–Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, planas 1

Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g.–Dvaro g.–Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, planas 2

Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g.–Dvaro g.–Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, planas 3

Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

AB „Šiaulių energija”, siekdama didinti energijos perdavimo ir paskirstymo saugumą, kokybę ir patikimumą, bei mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos perdavimo tinkluose, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomų Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos perdavimo tinklų dalies Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale rekonstravimo projektą. Jis įgyvendinamas su ES parama pagal priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto metu planuojama vietoje 4 876,23 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 4 747,24 m bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus su pastorinta izoliacija šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema.

Numatytų renovuoti trasų amžius siekia 52–54 metus. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių nebetenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje. Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidės šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą, modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 60,50 proc., dėl mažesnio kuro suvartojimo, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – 96,69 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 4 450 prijungtų vartotojų.

Projekte numatytus rekonstravimo darbus atliks UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, su kuria 2019-10-02 pasirašyta sutartis. Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 2 694 207,00Eur, iš jų ES Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.– Ežero g.–S. Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planas

Šilumos perdavimo tinklų Korsako g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

AB „Šiaulių energija”, siekdama didinti energijos perdavimo ir paskirstymo saugumą, kokybę ir patikimumą, bei mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos perdavimo tinkluose, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomų Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos perdavimo tinklų dalies Korsako g.–Gegužių g. kvartale rekonstravimo projektą. Jis įgyvendinamas su ES parama pagal priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto metu planuojama vietoje 8 128,56 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 8 002,27 m bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus su pastorinta izoliacija šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema.

Numatytų renovuoti trasų amžius siekia 31–40 metų. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių nebetenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje. Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidės šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą, modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 59,36 proc., dėl mažesnio kuro suvartojimo, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – 164,83 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 5 643 prijungtiems vartotojams.

Projekte numatyti rekonstravimo darbai vyks dviem etapais. Vieno iš jų – Gegužių g.–Aido g.–Dainų g. kvartale darbus atliks UAB „Akmens takas“, su kuria 2019-08-16 pasirašyta sutartis; kito – K. Korsako g.–Gytarių g.–Gegužių g. kvartale darbus atliks UAB „Plungės lagūna“ kartu su UAB „AXIS tech“, su kuriomis sutartis pasirašyta 2020-02-25. Šilumos perdavimo tinklų Korsako g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 5 859 333,10Eur, iš jų ES Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos perdavimo tinklų Gegužių g.– Aido g.– Dainų g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planas

Šilumos perdavimo tinklų K. Korsako–Gytarių g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planasPaskutinį kartą redaguota: 2020-03-17