Gyventojams Šilumos paskirstymas vartotojams

Šilumos paskirstymas vartotojams

Suvartotos šilumos kiekio paskirstymas

Suvartotos šilumos energijos paskirstymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

Pastate per atsiskaitymo laikotarpį suvartota šiluma yra išmatuojama šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu namo įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas vartotojas, šilumos energija atskiriems vartotojams yra paskirstoma tik pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus metodus.

Taikant skirtingus šilumos paskirstymo metodus, pastate paskirstomas tas pats per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis, tačiau skirtingu būdu. Tinkamai pasirinktas šilumos paskirstymo metodas leidžia tiksliau nustatyti pastate esančiuose butuose ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį.

Kiekviename metode yra nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka, kuri priklauso nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų bei šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.

Šilumos vartotojai ne tik gali pasirinkti šilumos paskirstymo metodą iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų, tačiau turi teisę patys parengti savo šilumos paskirstymo metodą pagal Šilumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisykles. Tokie metodai taikomi tik suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietą atitinkantis metodas.

Šilumos tiekėjas, taikydamas šilumos paskirstymo metodą, vadovaujasi turimais buto ar kitų patalpų duomenimis (karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis, duomenimis apie buto ar kitų patalpų plotą ar aukštį ir kt.). Duomenis, reikalingus šilumos paskirstymui, šilumos tiekėjui teikia šilumos vartotojas arba jo įgaliotas asmuo teisės aktais nustatyta tvarka. Kiekvieną mėnesį iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos šilumos tiekėjui turi būti pateikti butuose ar kitose patalpose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų, šilumos skaitiklių ir (ar) šilumos daliklių rodmenys. Svarbūs ir tikslūs duomenys apie butų plotus: jais vadovaujamasi skirstant  šilumos energiją bendrosioms reikmėms. Duomenis apie buto naudingą ar kitos paskirties patalpų bendrą plotą vartotojai turi pranešti jiems pasikeitus – jei plotas keičiasi dėl patalpų rekonstrukcijos ar atlikus naujus matavimus ir pan.  Atkreipiame dėmesį, jog butų ir kitų patalpų plotų bei aukščių matavimai yra ne šilumos tiekėjo, o VĮ “Registrų centras” kompetencija.

Suvartotos šilumos kiekio paskirstymo metodo pasirinkimas

Šilumos paskirstymo metodą, kuris bus taikomas visiems pastate esantiems butams ar kitoms patalpoms, pasirenka šilumos energijos vartotojai Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (pastato butų (patalpų) savininkų susirinkime, 50 proc. + 1 balsų dauguma) ir apie priimtą sprendimą informuoja šilumos tiekėją.

Teisės aktai nustato pareigą namo valdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras bei, išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes, siekti, kad šilumos ir karšto vandens vartojimas pastate būtų ekonomiškas ir racionalus.

Kol vartotojai nepasirenka šilumos paskirstymo metodo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka juos parenka šilumos tiekėjas.

Šilumos paskirstymo metodai yra skelbiami viešai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje adresu www.regula.lt , tikslesnę nuorodą rasite čia .

Kilus klausimams dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo, maloniai prašome kreiptis į AB “Šiaulių energija” Realizavimo skyrių.

Suvartotos šilumos kiekio paskirstymo metodo taikymas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:

1. Kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pastato šilumos energijos įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti  suvartotą šilumos  kiekį, taikomas Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1. Šį teisės aktą rasite čia .

Jeigu aukščiau aprašytų pastatų dalis butų ir (ar) patalpų atjungtos ar niekuomet nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 kartu su Šilumos kiekio pastato naudingam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

2.  Kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar)  ties tiekimo-vartojimo  riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas , skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto  įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartotas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms nustatomas iš įvadinio šilumos apskaitos  prietaiso išmatuoto šilumos  kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą, taikomas Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai,  paskirstymo metodas Nr. 2 . Šį teisės aktą rasite čia .

3. Kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį , o kiekviename bute įrengta  kolektorinė šildymo  sistema  su buto  šildymo įvade  įrengtais  šilumos  apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio  apskaitos  prietaisais,  taikomas Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis  paskirstymo metodas Nr. 3 . Šį teisės aktą rasite čia .

4. Kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, butų šildymui patiektas šilumos kiekis nematuojamas butuose įrengtų šilumos apskaitos prietaisais ar šilumos dalikliais, taikomas Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 . Šį teisės aktą rasite čia .

Jeigu aukščiau aprašytų pastatų dalis butų ir (ar) patalpų atjungtos ar niekuomet nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, taikomas šilumos paskirstymo  metodas  Nr. 4 kartu su Šilumos kiekio pastato naudingam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

5. Kai pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą ar kai buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų prijungtų prie pastato bendros šildymo sistemos, tai šilumos kiekis pastatui šildyti (nustatytas pagal pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengto šilumos apskaitos šildymui prietaiso rodmenis arba apskaičiuotas pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus) yra paskirstomas pagal Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 .Šį teisės aktą rasite čia .

6. Kai veikiantys šilumos dalikliai yra įrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ar kitų patalpų šildymo prietaisų,tai šilumos kiekis pastatui šildyti (nustatytas pagal pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengto šilumos apskaitos šildymui prietaiso rodmenis arba apskaičiuotas pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus) yra paskirstomas pagal Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 .Šis metodas gali būti taikomas kartu su Komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais. Šį teisės aktą rasite čia .

7. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos  tipas, ir (ar)  atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo vietos, ir (ar) paskirstomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vietos neatitinka nė vieno Komisijos rekomenduojamo taikyti  šilumos paskirstymo  metodo reikalavimų, taikomas vartotojų parengtas ir su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas, atitinkantis pastato charakteristikas bei pastato šildymo ir karšto vandens  sistemos tipą bei atsiskaitomųjų ir paskirstomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo vietas. Šilumos paskirstymo daugiabučiame gyvenamajame name metodas turi atitikti Komisijos patvirtintų Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles. Šį teisės aktą rasite čia .

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidinukas apie šilumos paskirstymo metodus