Gyventojams Šilumos įrenginių prijungimas, rekonstravimas ir atjungimas Šilumos įrenginių, prijungtų prie šilumos perdavimo tinklų, rekonstravimas

Šilumos įrenginių, prijungtų prie šilumos perdavimo tinklų, rekonstravimas

Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis rekonstruoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius ir jeigu keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeidžiami kitų butų ir kitų patalpų savininkų interesai ar teisės, buto ar kitų patalpų savininkas kartu su prašymu privalo pateikti kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kurių gali būti pažeidžiami interesai ar teisės, rašytinį sutikimą, be to, būtina įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko prašymą rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo technines sąlygas.

Rekonstravimo techninių sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai.

Jeigu buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais tarpsniais, pastato, buto ar kitų patalpų savininkas turi gauti rekonstravimo technines sąlygas kiekvienam tarpsniui atskirai.

Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos teisės aktuose nurodytas paraiškas, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda šilumos įrenginių rekonstravimo technines sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.

Butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus, išduotas rekonstravimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

Baigę rekonstravimo darbus, butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės aktuose nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato ir (ar) buto šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir ir jų kopijas pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

Butų ir kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo rekonstruotų pastato ir (ar) buto šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius rekonstruoja pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.