Gyventojams Šilumos įrenginių prijungimas, rekonstravimas ir atjungimas Šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimas nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva

Šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimas nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantis atjungti savo buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai derinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Prie šio prašymo pridedami šie dokumentai:

1. Pastato savininko raštiškas sutikimas. Jeigu pastato savininkas nėra vienas asmuo – visų butų ir kitų patalpų savininkų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemų bendrasavininkių raštiškas sutikimas.

2. Kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotos techninės sąlygos.

3. Savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad dėl buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų, apskaičiuotų pagal teisės aktų nuostatas, išklotinė.

4. Įsipareigojimas pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

5. Įsipareigojimas sudaryti sutartį su pastato butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininku), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotu asmeniu arba pastato bendrojo naudojimo objektų namų administratoriumi dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo.

6. Šilumos ar karšto vandens tiekėjo pažyma, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

7. Įsipareigojimas vykdyti prievoles pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui pagal priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo buto ir kitų patalpų savininko daugiabučiame name – buitinio šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje priima sprendimą dėl prašymo derinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti buto ar kitų patalpų šildymo būdą.

Jeigu dėl buto ir kitų patalpų savininko daugiabučiame name – buitinio šilumos vartotojo prašymo įgyvendinimo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi jo prašymą, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų technines sąlygas.

Jeigu dėl daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo prašymo įgyvendinimo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai patiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi jo prašymą, pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų technines sąlygas tik tada, kai daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas pateikia Šilumos ūkio įstatyme nurodytą ir jo pasirašytą sutartį su butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininku), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotu asmeniu arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo. Savivaldybės institucija turi teisę pratęsti minėto sprendimo priėmimo 30 dienų terminą tiek dienų, kiek pareiškėjas vėliau pateikė šį dokumentą. Jeigu tokia sutartis nesudaroma ar nepateikiama per 30 dienų nuo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje, ji priima sprendimą nederinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir jo norimo keisti buto ar kitų patalpų šildymo būdo, neišduoda techninių sąlygų sąvado tiems darbams atlikti ir apie tai raštu informuoja pareiškėją.

Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, gavęs savivaldybės institucijos paraišką išduoti technines sąlygas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir išduoda buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus, išduotas atjungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas gali atjungti savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius teisės aktuose nurodyta tvarka, tik nepažeisdamas namo savininko, butų ar kitų patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų.

Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki su atjungimu susijusių darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos ar karšto vandens tiekėjui apie numatomą atjungimą.

Baigęs nurodytus darbus, daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės aktuose nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ar karšto vandens sistemų, rekonstruotų dėl atjungimo, įrenginių bei buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių jungčių su pastato šildymo ar karšto vandens sistemomis išardymo ir (ar) kitų atjungimo įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato savininko ir šilumos ar karšto vandens tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato savininkas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo atjungimo akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemos atjungia pažeisdamas teisės aktuose nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos ar karšto vandens buitinis vartotojas tol, kol nepasirašo su pastato savininku ir šilumos tiekėju atjungimo akto.

Butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens įrenginius atjungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.