Etikos kodeksas


AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ETIKOS KODEKSAS
I. KODEKSO PASKIRTIS
 1.     Šio kodekso paskirtis – nustatyti AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) elgesio ir etikos principus, kuriais vadovaujantis:
  • palaikomi ryšiai su klientais, partneriais, valstybinėmis ir savivaldybės institucijomis bei kitomis organizacijomis;
  • užtikrinamas veiklos skaidrumas;
  • nustatomi veiklos ir elgesio principai, profesinės etikos normos, kuriomis vykdydami darbinę veiklą turi vadovautis bendrovėje dirbantys asmenys (toliau – Darbuotojai), ugdoma darbuotojų atsakomybė už savo veiksmus, atliekant darbines užduotis;
2. Šis kodeksas yra vidinis AB „Šiaulių energija“ dokumentas, kuris apibendrina pagrindinius įmonės verslo nuostatus ir darbuotojų elgesio taisykles bei yra privalomas visiems darbuotojams.
3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu ir kitais teisės aktais.
 
II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
4. Bendrovė gerbia savo darbuotojų pagrindines teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, sudaro saugias darbo sąlygas, skatina geriausią darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, o taip pat suteikia visiems lygias galimybes profesinėje srityje.
5. Darbuotojai privalo būti lojalūs, elgtis savarankiškai, sąžiningai, objektyviai, protingai, nesavanaudiškai, laikytis aukštų profesinės etikos standartų ir vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.
6. Darbuotojai privalo vienodai traktuoti kitus asmenis ir vengti bet kokios diskriminavimo formos (rasinės, nacionalinės, lyčių, dėl amžiaus, negalios, politinių pažiūrų, filosofinės pasaulėžiūros ar religinių įsitikinimų).
7. Darbuotojai privalo stropiai, efektyviai ir išnaudodami savo gebėjimus vykdyti jiems pavestas pareigas, suvokti savo pareigų ir prievolių svarbą, palaikyti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove. Darbuotojai privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
III. SANTYKIAI SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, KLIENTAIS IR VISUOMENE
8. Interesų konfliktas.
8.1. Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su Bendrove objektyvumą ir šališkumą. Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems bendrovės veiklos interesams.
8.2. Darbuotojai negali piktnaudžiauti savo pareigomis ar suteiktais įgaliojimais, siekiant paveikti nepavaldžius asmenis priimti jiems palankų sprendimą.
9. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas.
9.1. Darbuotojai, laikydamiesi aukščiau išdėstyto veiklos objektyvumo principo, negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų veiklą, Bendrovėje veikla.
9.2. Darbuotojai gali priimti kvietimus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbine veikla.
9.3. Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra netoleruotinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta tiesioginiam vadovui arba Bendrovės vadovybei.
10. Konfidenciali informacija.
10.1. Darbuotojas privalo užtikrinti bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina informacija, kuri yra nustatyta AB „Šiaulių energija“ komercinių (gamybinių) paslapčių sąraše, patvirtintame Bendrovės  valdybos, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus, jei šie duomenys nėra vieši. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti.
10.2. Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbančiam bendrovėje, išskyrus atvejus, kai turi tam leidimą. Tais atvejais, kai asmenys, nedirbantys bendrovėje, yra supažindinami su konfidencialia informacija, turi būti užtikrintas tolesnis šios informacijos saugumas. Bendrovės viduje konfidenciali informacija turėtų būti atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina.
10.3. Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat privalo imtis veiksmų, apsaugosiančių konfidencialią informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar pakeitimo.
10.4. Darbuotojų Darbo sutarties su Bendrove nutraukimas neatleidžia jų nuo atsakomybės saugant konfidencialią informaciją, kurią sužinojo dirbdami Bendrovėje.
11. Savalaikis informacijos paviešinimas.
11.1. Bendrovė teisės aktuose nustatyta tvarka privalo teikti vartotojams informaciją, kuri privaloma teikti pagal šių aktų reikalavimus. 
11.2. Kiekvienas darbuotojas, valdantis informaciją apie paslaugas, negali jos paviešinti, kol ji nėra oficialiai paskelbiama, o taip pat turi imtis priemonių, užtikrinančių Bendrovės savalaikio informacijos paviešinimo įsipareigojimų laikymąsi.
12. Sveikata, saugumas, aplinkosauga.
12.1. Bendrovė laikosi sistemingo požiūrio dėl asmens sveikatos saugumo ir aplinkos valdymo, tokiu būdu siekdama užtikrinti ilgalaikį veiklos gerinimą.
12.2. Darbuotojai privalo būti sąmoningi ir laikytis asmens sveikatos, saugumo ir tvarios plėtros standartų, taisyklių ir procedūrų.
13. Sutarčių valdymas.
13.1. Sudarydami sandorius, Bendrovė ir jos darbuotojai vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir Bendrovės patvirtintomis Viešųjų pirkimų taisyklėmis.
13.2. Darbuotojai, atsakingi už sutarčių administravimą, privalo užtikrinti, kad bendrovės sutartys būtų laiku įregistruojamos sutarčių apskaitos registre.
14. Paramos ir labdaros teikimas
14.1. Bendrovė gali teikti paramą ją gauti turintiems teisę asmenims ar organizacijoms.
14.2. Parama gali būti teikiama tiesiogiai paramos gavėjams, panaudojantiems ją savo veikloje konkretiems tikslams pasiekti.
15. Dalyvavimas politinėje veikloje.
15.1. Darbuotojams leidžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veiklos ir atsakomybės. Jie turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės nuomonė.
16. Skaidrumas.
16.1. Vykdydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi skaidrumo principu, todėl netoleruoja neteisėtų veiksmų vykdymo, tokių kaip kyšininkavimas, siekiant palankių verslui sąlygų/sprendimų, finansinių dokumentų klastojimas, mokesčių slėpimas.
 IV. TARPUSAVIO SANTYKIAI BENDROVĖJE
17. Darbuotojai privalo būti lojalūs vieni kitiems ir bendradarbiauti. Lojalumas – tai pagalba, patarimas, atvirumas ir skaidrumas bendraujant su vadovais ir kitais kolegomis, vadovų pavestų tikslų įgyvendinimas ir jų nurodymų laikymasis. Darbuotojai turi stengtis palaikyti bendrovėje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi.
18. Padalinių vadovai privalo mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai duoti jiems nurodymus.
19. Darbuotojai privalo saugoti bendrovės turtą, nesinaudoti juo asmeniniais tikslais ir neleisti naudotis trečiosioms šalims. Visa įranga ir priemonės darbuotojams skiriamos naudotis tarnyboje, išskyrus atvejus, kai bendrovės teisės aktai jomis leidžia naudotis asmeniniais tikslais.
20. Darbuotojai privalo, kiek įmanydami apriboti bendrovės išlaidas, kad turimi ištekliai būtų panaudoti racionaliausiai.
21. Darbuoto­jai pastebėję pažeidimus informuoja vadovus, kad būtų imtasi veiksmų pažeidimams pašalinti. Su darbuotoju pranešusiu apie pažeidimus negali būti nutraukta darbo sutartis, susidorojama ar taikomos kitos neigiamos pasekmės už pranešimą. 
  V. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
23. Aplinkosauga.
 23.1. Bendrovė, vykdydama savo veiklą stengiasi užtikrinti pusiausvyrą tarp aplinkos išsaugojimo, visuomenės poreikių patenkinimo bei įmonės verslo plėtros.
23.2. Bendrovė įsipareigoja:
  • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų;
  • parinkti projektinius sprendinius, turinčius mažiausią neigiamą poveikį aplinkai;
  •  racionaliai naudoti materialinius ir energetinius išteklius.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Etikos kodeksas yra peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
25. Pasikeitus verslo aplinkai (politinei, socialinei, teisinei, ekonominei), įmonės teikiamų paslaugų spektrui ar remiantis naujai įgyta patirtimi, Etikos kodeksas gali būti papildomas bei atnaujinamas.
26. Bendrovės padalinių vadovai privalo reguliariai stebėti, kad jiems pavaldūs darbuotojai laikytųsi šio Kodekso nuostatų, taip pat vesti reguliarias diskusijas Kodekso įgyvendinimo klausimais. 
27. Darbuotojai vykdydami savo pareigas Bendrovės vardu turi laikytis šio Kodekso bei įstatymų reikalavimų – tai yra įdarbinimo sąlyga. Pažeidus Kodeksą ar įstatymus, gali būti taikomos drausminės nuobaudos, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, atsižvelgiant į Kodekso pažeidimo pobūdį ir sunkumą.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-08